vogelbescherming banner 700x210

 

 

Fazantenachterpoort weldra gesloten?
donderdag 06 augustus 2015

Na de vernietiging van de wettelijke bepalingen rond de bijzondere jacht door de Raad van State (arrest van 23 april 2015), heeft de Auditeur van de Raad van State zijn verslag bekendgemaakt naar aanleiding van het verzoekschrift van Vogelbescherming Vlaanderen tot vernietiging van een aantal bepalingen uit het Jachtvoorwaardenbesluit. De Auditeur volgt de vereniging in enkele middelen en adviseert de vernietiging van o.a. de regeling inzake jagen bij sneeuw en vorst, de nachtjacht met behulp van kunstlicht, het gebruik van duivencarrousels bij de bestrijding van houtduiven en het uitzetten van fazanten die afkomstig zijn van broedsels die bedreigd werden door landbouwwerkzaamheden. Vogelbescherming Vlaanderen is bijzonder opgetogen over het verslag van de Auditeur, ook al beseft de vereniging dat dit nog maar een 'verslag' is en geen arrest. Het beste nieuws voor Vogelbescherming Vlaanderen is echter dat de Auditeur de vernietiging vordert van artikel 65 van het bestreden besluit. Dat artikel laat toe dat eieren van fazanten uit de nesten worden gehaald (als die bedreigd worden door landbouwwerkzaamheden) om die uit te broeden, de jongen op te kweken om ze vervolgens in hetzelfde kalenderjaar weer uit te zetten in hetzelfde jachtterrein als waar de eieren werden verzameld. Deze gigantische achterpoort in de wetgeving werkt(e) het massaal uitzetten van in gevangenschap gefokte fazanten in de hand.

Lees meer...
 
Historische kans voor poldergraslanden gemist
vrijdag 03 juli 2015

Vogelbescherming Vlaanderen en haar werkgroep S.O.S. Kustpolders zijn ontgoocheld. Zonet keurde de Vlaamse regering haar conceptnota over de bescherming van de poldergraslanden goed. Deze nota moet aangeven wat de inhoud zal zijn van de definitieve beslissing die uiterlijk op 12 mei 2015 had moeten vallen, maar die nu naar het najaar wordt verschoven. Er is dus nog maar eens geen definitieve beslissing en wat in de officiële communicatie van de minister rond de conceptnota staat, doet zeer weinig goeds verwachten. In tegenstelling tot het hoerageroep van de minister zijn we met S.O.S. Kustpolders veel minder positief. Zoals het er nu uitziet, baart de berg een muis: men wil circa 5000 ha extra 'beschermen' via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), maar er zijn meer vragen dan antwoorden. Voor de poldergraslanden die tot hiertoe nog niet werden beschermd, worden geen bijkomende beschermingsmaatregelen opgelegd via de natuurwetgeving maar via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Een rare keuze als men weet dat de poldergraslanden die wel al beschermd zijn hun bescherming krijgen via de natuurwetgeving (Natuurdecreet).

Lees meer...
 
Dorstig weer, ook voor vogels
maandag 29 juni 2015

Het wordt de komende dagen honderduit genieten van mooi weer met zomerse temperaturen. Terrasjesweer dus. Echt vakantie! We hebben er lang op moeten wachten. Alleen mogen we de vogels niet vergeten. Het is al een tijdje droog en dus is water in de natuur zeer schaars. Zuiver en fris drinkwater is zeker nodig tijdens langdurige warme en droge perioden. Men vergeet immers wel eens dat vogels water nodig hebben om hun vochthuishouding op peil te houden. Sommige soorten, vooral insecteneters, nemen veel van het water dat ze nodig hebben op uit hun voedsel en hoeven soms maar één of twee keer per dag te drinken. Zaadeters daarentegen moeten veel vaker drinken om het geringe watergehalte van hun voedsel te compenseren. Ze doen dat bij rivieren, plassen en poelen of bij kunstmatige waterbronnen als tuinvijvers en vogelbaden. Vogelbescherming Vlaanderen doet daarom een oproep om tijdens de komende hete dagen de vogels extra te verzorgen: plassen en poeltjes zijn immers uitgedroogd en de vogels zijn op zoek naar wat vers drinkwater.

Lees meer...
 
Holder-de-polder
maandag 29 juni 2015

S.O.S. Kustpolders, een werkgroep van Vogelbescherming Vlaanderen, werkt zich al bijna twee jaar uit de naad om de buitengewone waarde van de historisch permanente poldergraslanden bekend én geliefd te maken bij het grote publiek. Via publicaties en activiteiten zet onze werkgroep deze waardevolle natuurgebieden in de kijker. Deze zomer organiseren we in samenwerking met de ‘Krant van West-Vlaanderen’ en met steun van de ‘Nationale Loterij’ een grote fietszoektocht door en rond het weidegebied van Lampernisse. Terwijl het ‘s zomers tussen De Panne en Nieuwpoort razend druk is, raak je een paar kilometer landinwaarts verzeild in de complete rust van een soort niemandsland met uitgestrekte polderweiden, pittoreske dorpjes en vergezichten die, in vergelijking met de rest van Vlaanderen, nog niet zijn aangetast door lintbebouwing en andere ruimtelijke wanorde. Een schaars bevolkte streek dus. Alhoewel, in de Westkustpolders komen grote aantallen vogels voor. In de herfst en winter vele duizenden overwinterende ganzen, goudplevieren, wulpen, eenden en grote zilverreigers. In de lente worden ze afgelost door rietvogels (graspieper, blauwborst, kleine karekiet, rietzanger …) en andere broedvogels (slobeend, gele en witte kwikstaart, tapuit, grutto, scholekster, velduil, bruine kiekendief ...).

Lees meer...
 
pb-archief