vogelbescherming banner 700x210

 

 

Gemiste kans voor kustpolders
vrijdag 25 september 2015

Zojuist nam de Vlaamse ministerraad een beslissing over de bescherming van de kustpoldergraslanden. Op basis van de conceptnota die minister Schauvliege op 3 juli 2015 lanceerde, besliste de Vlaamse regering zonet om slechts 8000 hectare te beschermen. Het openbaar onderzoek behandelde echter zo’n 12.000 hectare. De zomerse communicatie van de verschillende regeringspartijen en de minister zelf spreekt van een ‘globale bescherming’ en een ‘verdedigbaar compromis’. Voor 'S.O.S. Kustpolders', een werkgroep van Vogelbescherming Vlaanderen, en de West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) is dit een gemiste historische kans. "Volgens dit besluit moet een groot deel van de te beschermen historisch permanente graslanden zijn bescherming halen uit het Europese landbouwbeleid" , geven S.O.S. Kustpolders en de West-Vlaamse Milieufederatie aan. Dit laat bijvoorbeeld nog steeds toe dat de soortenrijke graslanden kunnen ingezaaid worden met één productieve grassoort die nadien als veevoeder wordt geoogst. Het inzaaien ervan trekt stukje bij beetje het waardevolle reliëf effen. Eens het reliëf verdwenen is, kan de landbouwer de waarde van de graslanden in vraag stellen en een aanvraag indienen om het beschermd statuut van zijn land op te heffen. En zo verdwijnt er opnieuw waardevol grasland. Beide organisaties wijzen er ook op dat het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) herbekeken wordt in 2020. Je kan dan ook stellen dat de waardevolste natuur nu tijdelijk beschermd wordt via een landbouwmaatregel en niet via het Natuurdecreet, wat niet het oorspronkelijke doel was. Vogelbescherming Vlaanderen en S.O.S. Kustpolders sluiten niet uit om een juridische procedure voor de burgerlijke rechter op te starten tegen deze halfslachtige beslissing.

Lees meer...
 
Mezenvangers in het veld en de folklore
dinsdag 08 september 2015

Het is in de 21ste eeuw ondenkbaar dat mezen bij ons zouden gevangen worden voor de kooi of de braadpan. Maar toch was dat in België toegelaten tot 1873. De mezenvangst kende een rijke geschiedenis, met een eerste afbeelding bij de Grieken in de 6de eeuw voor Christus! De mezenvangst werd meestal bedreven met behulp van een levende uil en lijmstokken, maar ook slagkooien, gekloven takken of blaaspijpen kwamen er soms aan te pas. In het Waasland en het Antwerpse ontstonden zelfs gilden van mezenvangers, die nadien als folkloregroep actief bleven. Er bestaat zelfs nog één dergelijke groepering in Wijnegem. André Verstraeten, erevoorzitter van Vogelbescherming Vlaanderen en bezieler van talrijke natuurprojecten, publiceerde geregeld bijdragen over natuurbehoud, vogelbescherming en heemkunde. Vanuit een speciale belangstelling voor de geschiedenis van het buitenleven en de vogelvangst trok hij in de archieven op speurtocht naar oude miniaturen, gravures, poëzie en teksten over de mezenvangst. Daarbij doken heel wat verrassingen op zoals de moraliserende en erotisch dubbelzinnige oude kunstwerken over mezenvangst, de stad Sint-Niklaas die in de 19de eeuw het grootste aantal (13 of 14) mezenvangersgilden telde, het salon van het Sint-Lodewijkscollege te Lokeren met een uniek schilderij over de mezenvangst en de mooiste mezenvangersvlag in het stadsmuseum van Lokeren.

Lees meer...
 
Fazantenachterpoort weldra gesloten?
donderdag 06 augustus 2015

Na de vernietiging van de wettelijke bepalingen rond de bijzondere jacht door de Raad van State (arrest van 23 april 2015), heeft de Auditeur van de Raad van State zijn verslag bekendgemaakt naar aanleiding van het verzoekschrift van Vogelbescherming Vlaanderen tot vernietiging van een aantal bepalingen uit het Jachtvoorwaardenbesluit. De Auditeur volgt de vereniging in enkele middelen en adviseert de vernietiging van o.a. de regeling inzake jagen bij sneeuw en vorst, de nachtjacht met behulp van kunstlicht, het gebruik van duivencarrousels bij de bestrijding van houtduiven en het uitzetten van fazanten die afkomstig zijn van broedsels die bedreigd werden door landbouwwerkzaamheden. Vogelbescherming Vlaanderen is bijzonder opgetogen over het verslag van de Auditeur, ook al beseft de vereniging dat dit nog maar een 'verslag' is en geen arrest. Het beste nieuws voor Vogelbescherming Vlaanderen is echter dat de Auditeur de vernietiging vordert van artikel 65 van het bestreden besluit. Dat artikel laat toe dat eieren van fazanten uit de nesten worden gehaald (als die bedreigd worden door landbouwwerkzaamheden) om die uit te broeden, de jongen op te kweken om ze vervolgens in hetzelfde kalenderjaar weer uit te zetten in hetzelfde jachtterrein als waar de eieren werden verzameld. Deze gigantische achterpoort in de wetgeving werkt(e) het massaal uitzetten van in gevangenschap gefokte fazanten in de hand.

Lees meer...
 
Historische kans voor poldergraslanden gemist
vrijdag 03 juli 2015

Vogelbescherming Vlaanderen en haar werkgroep S.O.S. Kustpolders zijn ontgoocheld. Zonet keurde de Vlaamse regering haar conceptnota over de bescherming van de poldergraslanden goed. Deze nota moet aangeven wat de inhoud zal zijn van de definitieve beslissing die uiterlijk op 12 mei 2015 had moeten vallen, maar die nu naar het najaar wordt verschoven. Er is dus nog maar eens geen definitieve beslissing en wat in de officiële communicatie van de minister rond de conceptnota staat, doet zeer weinig goeds verwachten. In tegenstelling tot het hoerageroep van de minister zijn we met S.O.S. Kustpolders veel minder positief. Zoals het er nu uitziet, baart de berg een muis: men wil circa 5000 ha extra 'beschermen' via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), maar er zijn meer vragen dan antwoorden. Voor de poldergraslanden die tot hiertoe nog niet werden beschermd, worden geen bijkomende beschermingsmaatregelen opgelegd via de natuurwetgeving maar via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Een rare keuze als men weet dat de poldergraslanden die wel al beschermd zijn hun bescherming krijgen via de natuurwetgeving (Natuurdecreet).

Lees meer...
 
pb-archief