Ik verdien meer

29 maart 2024

Op 9 juni gaan we naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. De uitslag hiervan zal de toekomst van ons land bepalen. Vogelbescherming Vlaanderen roept samen met Bond Beter Leefmilieu en 22 andere organisaties uit het natuur-, klimaat-, milieu- en sociaal middenveld politici op om te kiezen voor een gezonde en duurzame toekomst. Want we verdienen meer.

Ik verdien meer

Draag mee de boodschap uit

 • Volg ons op facebook en/of instagram en deel onze campagne in de week van 16 april.
 • Hang onze poster voor je raam. Leden ontvingen de poster al bij het lentenummer van ons ledenmagazine Mens & Vogel. Nog geen lid? Vraag een exemplaar via info@vogelbescherming.be (zolang de voorraad strekt)
 • Check de volledige campagne via www.ik-verdien-meer.be
 • Wat verdien jij? Stuur jouw persoonlijke ik-verdien-meer-boodschap naar politici via onze burgerbrief op ik-verdien-meer.be

Ontdek de standpunten van de politieke partijen over onze thema’s

Bij de Ik verdien meer campagne hoort een partijwijzer. Bond Beter Leefmilieu, Bos+, Canopea, Greenpeace België, Natagora, Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen vroegen aan de politieke partijen hun standpunt over verschillende thema’s en stellingen. Hun antwoorden lees je hier.

Jacht op bedreigde diersoorten

Binnen de categorie meer natuur formuleerde Vogelbescherming Vlaanderen ook een vraag over het verbod op de jacht op bedreigde diersoorten zoals vb. patrijs. Het antwoord van de verschillende partijen lees je hier.

 

 • CD&V: Ja, als de tellingen ernstig gebeuren en aangeven dat de soort in gevaar komt dan moet de diersoort absoluut beschermd worden.
 • Groen: Groet pleit ervoor dat jacht op dieren enkel in functie van natuurbeheermaatregelen kan en enkel op manieren die dierenleed maximaal voorkomen. Recreatieve jacht moet verboden worden. Jagen op soorten die met uitsterven bedreigd zijn, zoals patrijzen, is absurd. Ook het jagen op vossen, konijnen en hazen moet verboden worden.
 • N-VA: Bedreigde diersoorten horen niet bejaagd te worden. Een verbod kan ook tijd- en plaatsgebonden zijn. Wij scharen ons dan ook achter de visie van de Vlaamse regering, die bejaagbaarheid wil objectiveren via telprotocollen en wetenschappelijk onderzoek.
 • Open VLD: We willen dit complexe probleem met diverse oorzaken niet op een polariserende manier benaderen, maar aanpakken in een ruimere context en in overleg tussen jagers, natuurverenigingen en landbouw om te komen tot een oplossing op maat van ons ruimtelijk versnipperde en sterk verstedelijkt Vlaanderen. Er zijn overigens al stappen gezet in het verduurzamen van de patrijzenjacht, vb. via het soortenbeschermingsprogramma voor akkervogels. Ook de druk van predatoren op de patrijzenpopulatie moet in rekening worden gebracht. Wat ons eveneens tot terughoudendheid drijft zijn de ervaringen met een jachtverbod in Nederland. Dat heeft niet geleid tot een groei van de patrijzenpopulatie, maar een daling.
 • PVDA: Bedreigde diersoorten moeten beschermd worden.
 • Vooruit: Vooruit is het helemaal eens met deze stelling. Steeds meer diersoorten, waaronder broedvogels zoals de patrijs, zijn het slachtoffer van het erbarmelijke beleid rond natuurbescherming in Vlaanderen. Er is steeds minder open ruimte beschikbaar, en dus geen plaats voor akkervogels zoals de patrijs. De verschraling van de landbouw en de steeds grotere schaal van landbouw resulteren in minder nestplekken. Overmatig gebruik van pesticiden heeft hun voedselaanbod sterk verminderd. Het gevolg is dat de populaties sinds de jaren tachtig sterk achteruitgegaan zijn. Er zijn ook onvoldoende betrouwbare gegevens over de precieze populaties om te kunnen concluderen dat de jacht wel verantwoord is. Voor Vooruit is het dus duidelijk: een jachtverbod is aangewezen.
 • Vlaams Belang: Het Vlaams Belang hecht groot belang aan de bescherming van bedreigde diersoorten. Een veralgemeend Vlaams jachtverbod op de patrijs is op dit moment echter geen oplossing. Integendeel zelfs. Een goed natuurbeheer gebeurt niet via een confrontatie met de jagers die op het terrein een belangrijke rol spelen in dat beheer. De jagers zijn ook niet de oorzaak van de achteruitgang in de populatie van de patrijs en hebben zelf al initiatieven op poten gezet om de toekomst van de soort te verzekeren. Ook in een land als Nederland waar de jacht op de patrijs al decennia gesloten is, blijft de populatie achteruitgaan. De jacht op de patrijs is overigens op dit moment reeds verboden in veel Vlaamse wildbeheereenheden. Een bijkomend algemeen verbod is niet opportuun. Wat er wel nodig is en meer zal helpen voor de instandhouding van de soort, is meer aandacht voor een gezond wildbeheer en een herstel van natuurlijke biotopen. Ook moet er een grondig toezicht zijn op controles op (en sanctionering van) illegale jacht en andere natuurverstorende activiteiten die de instandhouding van bedreigde soorten in het gedrang brengen.

(Hoewel de volledige vragenlijst van Ik verdien meer niet aan Vlaams Belang werd voorgelegd, koos Vogelbescherming Vlaanderen er voor om onze vraag wel aan alle partijen voor te leggen zodat onze leden en volgers een volledig beeld krijgen over dit thema.)

Stem ook op Europees niveau voor meer natuur

Een gelekte nota van de Europese Raad geeft zicht op de strategische prioriteiten die de lidstaten naar voor willen schuiven voor de nieuwe Europese Commissie. En wat blijkt? De regeringsleiders willen alle aandacht voor de biodiversiteit- en klimaatcrisis overboord gooien. Dat betekent niet minder dan een ontmanteling van de Europese Green Deal. Bond Beter Leefmilieu reageerde verontwaardigd. Klimaat en milieu moet een prioriteit blijven, ook op Europees niveau. Heel wat beschermingsmaatregelen worden immers op Europees niveau beslist, denk maar aan de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn.

Lees het volledig nieuwsbericht van BBL

Herbeluister de reactie van Benjamin Clarysse, coördinator beleid en projectwerking bij Bond Beter Leefmilieu, op Radio 1

 

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte