Kasteelheer Malle veroordeeld

24 oktober 2022

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen heeft vandaag een vonnis geveld in een zaak van het illegaal uitzetten van een groot aantal in gevangenschap gefokte eenden op een jachtterrein te Oostmalle.

Kasteelheer Malle veroordeeld

De hoofdverdachte Christophe L., tevens ex-voorzitter van de vereniging Landelijk Vlaanderen, werd veroordeeld tot een boete van 16.000 euro terwijl zijn landbouwvoertuig verbeurd werd verklaard. Hij moet samen met de twee handlangers die de eenden effectief uitzetten, een schadevergoeding van 3.375 euro (inclusief intresten) betalen aan Vogelbescherming Vlaanderen. Vogelbescherming Vlaanderen is tevreden met het vonnis en hoopt dat dit opnieuw een duidelijk signaal mag zijn naar andere jagers die de jachtwetgeving aan hun laars lappen.

‘Een vriendendienst’

Op basis van een klacht hielden natuurinspecteurs van het Agentschap Natuur & Bos (ANB) op 19 juni 2020 een terreincontrole op een privaat jachteigendom te Oostmalle en stootten ze op een omvangrijk aantal jonge (wilde) eenden. De jonge dieren behoorden duidelijk tot eenzelfde leeftijdscategorie en vertoonden geen vluchtgedrag. Er werden ook geen volwassen oudervogels gedetecteerd. De tamme vogels bevonden zich gegroepeerd op de waterpartijen van het kasteeldomein ‘Heijhuyzen’. Zowel de waterpartijen, hun oeverzones en de bijhorende watersloten zijn grotendeels gesitueerd binnen Natura 2000-gebied (Europees beschermd Habitatrichtlijngebied) en worden bovendien op de Biologische Waarderingskaart gekwalificeerd als ‘faunistisch belangrijk gebied’.

Bij hervatting van het toezicht op 15 juli 2020 werd een terreinvoertuig met omzeilde laadbak opgemerkt. Twee van de vier beklaagden werden onderschept tijdens het af- en aanrijden naar de waterpartijen met transportbakken vol jonge eenden. De twee mannen gingen meteen over tot bekentenissen en verklaarden dat zij slechts ‘een vriendendienst’ leverden. Uit de vaststellingen bleek dat ze al 500 jonge eenden daadwerkelijk hadden uitgezet, terwijl het kennelijk de bedoeling was om niet minder dan 1.000 eenden uit te zetten in het jachtdomein.

Grote ecologische impact

Het Jachtdecreet uit 1991 verbiedt het uitzetten van wild. Het heeft namelijk enkel tot doel om tijdens het jachtseizoen méér dieren te kunnen schieten en om niet enkel afhankelijk te moeten zijn van het broedsucces. Vogelbescherming Vlaanderen tilde dan ook zeer zwaar aan deze feiten want de ecologische impact van zo’n illegale uitzettingen is groot.

Ten eerste vormt de introductie van kweekwild een risico voor het verspreiden van ziekten onder wilde populaties en kan dit aanleiding geven tot ongewenste genetische verstoring. Ten tweede is dergelijk kweekwild bovendien niet in staat om zelfstandig voedsel te zoeken waardoor jagers genoodzaakt zijn om te blijven voederen. De uitgezette dieren missen ook een natuurlijke vluchtreflex waardoor ze veel gemakkelijker ten prooi vallen aan roofdieren. Deze roofdieren en andere soorten die een bedreiging vormen voor het kweekwild, vormen op hun beurt dan weer een nieuw doelwit voor de jagers omdat zij hun jachtwild koste wat het kost, weliswaar tijdelijk, willen vrijwaren. Het leidt dus niet enkel tot het afschieten van de in gevangenschap gekweekte dieren, het bemoeilijkt ook de bescherming van andere (beschermde) soorten.

Behalve voor deze andere soorten heeft zulke grote groep eenden op een kleine oppervlakte ook ernstige gevolgen voor het waterleven. De vele eenden kunnen overbemesting van de waterpartij veroorzaken wat kan leiden tot een ernstig zuurstofgebrek en een degradatie of zelfs afsterven van de aanwezige waterorganismen.

Tot slot is Vogelbescherming Vlaanderen niet enkel bezorgd over de impact op de habitats en ecosystemen, deze praktijken kunnen ook schadelijke gevolgen hebben voor de mens. Wanneer uitgezet klein- en/of waterwild wordt geschoten en later op het bord beland, bestaat er geen garantie dat het wild voldoet aan de voorwaarden van de voedselveiligheid.

Beklaagden niet aan hun proefstuk toe

Als advocaat van de fauna verzet Vogelbescherming Vlaanderen zich al jaren tegen het illegaal uitzetten van klein- en/of waterwild. De vereniging stelt jammer genoeg vast dat deze verwerpelijke praktijken nog steeds schering en inslag zijn. De verontwaardiging is des te groter omdat minstens twee van de vier beklaagden niet aan hun proefstuk toe waren en in 2019 al een bestuurlijke aanmaning hebben ontvangen wegens het illegaal uitzetten van in gevangenschap gefokte fazanten.

Onze vereniging hoopt met deze zaak een duidelijk signaal uit te sturen om aan te tonen dat illegale jachtpraktijken niet worden getolereerd en de daders niet langer ongestraft hun activiteiten kunnen hernemen.

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte