Privacy Policy

Vogelbescherming Vlaanderen vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vogelbescherming Vlaanderen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vogelbescherming Vlaanderen vzw
Walburgstraat 37
9100 Sint-Niklaas
E-mail: info@vogelbescherming.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en leveranciers.

Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Vogelbescherming Vlaanderen vzw verwerkt voor de uitvoering van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Administratie van werkende leden (Algemene Vergadering) (Wettelijke verplichting)
 • Administratie van toegetreden leden (via eigen vereniging) (Contractuele basis, Ondubbelzinnige, actieve toestemming)
 • Administratie van vrijwilligers (Contractuele basis)
 • Administratie van deelnemers (Contractuele basis)
 • Verzamelen contactgegevens potentiële donateurs (particulieren) (Gerechtvaardigd belang)
 • Verzamelen contactgegevens van particulieren met potentiële interesse in de thematiek (Ondubbelzinnige, actieve toestemming)
 • Administratie van contactgegevens van leden (Contractuele basis, Ondubbelzinnige, actieve toestemming)
 • Administratie van contactgegevens van personeel (Contractuele basis, Wettelijke verplichting)
 • Administratie van contactgegevens van freelancers (Contractuele basis, Ondubbelzinnige, actieve toestemming)
 • Communicatie met werkende leden (Contractuele basis)
 • Communicatie met leden (via nieuwsbrief, mailing, boekje,…) (Gerechtvaardigd belang)
 • Communicatie met vrijwilligers (Gerechtvaardigd belang)
 • Offline communicatie met deelnemers (promo en/of informatief) (Gerechtvaardigd belang)
 • Verzamelen contactgegevens potentiële sponsors (bedrijven en verenigingen) (Gerechtvaardigd belang)
 • Administratie van contactgegevens van donateurs (Ondubbelzinnige, actieve toestemming, Wettelijke verplichting)
 • Communicatie met personeel (Contractuele basis)
 • Communicatie met freelancers (Contractuele basis, Ondubbelzinnige, actieve toestemming)
 • Administratie van bestuurders (Raad van Bestuur) (Contractuele basis, Wettelijke verplichting)
 • Verzekering van vrijwilligers (Contractuele basis)
 • Online communicatie met deelnemers (informatief voor activiteit waar men aan deelneemt) (Gerechtvaardigd belang)
 • Administratie van contactgegevens van klanten (Contractuele basis, Ondubbelzinnige, actieve toestemming)
 • Verzekering van personeel (Contractuele basis)
 • Communicatie met bestuurders (Contractuele basis)
 • Leveren van lidkaarten en voordelen aan leden (Contractuele basis)
 • Administratie van contactgegevens van leveranciers (Contractuele basis)
 • Vorming van personeel (Ondubbelzinnige, actieve toestemming)
 • Vorming van vrijwilligers (Gerechtvaardigd belang)
 • Registratie effectieve sponsors/donateurs (Contractuele basis)
 • Administratie van contactgegevens van overheidsinstellingen (Gerechtvaardigd belang)
 • Vergoeden van personeel (via onkostenvergoeding) (Contractuele basis)
 • Vergoeden van freelancers (via onkostenvergoeding) (Contractuele basis)
 • Vorming van leden (Gerechtvaardigd belang)
 • Vergoeden van vrijwilligers (via onkostenvergoeding) (Contractuele basis)
 • E-mails en nieuwsbrieven naar geïnteresseerde particulieren (Ondubbelzinnige, actieve toestemming)
 • Communicatie met leden, donateurs, klanten, leveranciers en overheidsinstellingen i.v.m. betalingen (Gerechtvaardigd belang)
 • Bevraging en marktonderzoek bij personeel (Ondubbelzinnige, actieve toestemming)
 • Bevraging en marktonderzoek bij vrijwilligers (Gerechtvaardigd belang, Ondubbelzinnige, actieve toestemming)
 • Bezorgen fiscaal attest aan sponsors/donateurs (Wettelijke verplichting)
 • Registratie betalingen (Contractuele basis, Gerechtvaardigd belang)
 • Bevraging en marktonderzoek bij leden (Gerechtvaardigd belang)
 • Registratie tegoeden (Contractuele basis)

Wanneer we uw toestemming vragen voor de verwerking van gegevens, heeft u steeds het recht om de toestemming terug te trekken.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

 • Voornaam, roepnaam, familienaam
 • Adres (privé)
 • E-mailadres (privé)
 • Telefoonnummer (privé)
 • Adres (werk)
 • Telefoonnummer (werk)
 • E-mailadres (werk)
 • Geboortedatum, leeftijd
 • Geslacht
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • Andere persoonlijke kenmerken
 • Rijksregisternummer
 • Bankrekeningnummer
 • Facturatieadres
 • Opleiding en vorming
 • Vrijetijdsactiviteiten en interesses (hobby’s, sport, andere)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact,…). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen via:

 • alle aangesloten VOC’s en werkgroepen
 • Alle gegevens worden ons verstrekt door de betrokkene zelf en een deel werd door onszelf opgezocht

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

De vermelde gegevens hebben wij nodig opdat lid kan worden of kan deelnemen aan activiteiten van de vereniging, met uitzondering van:

 • Telefoonnummer (privé)
 • E-mailadres (privé)
 • Voornaam, roepnaam, familienaam
 • E-mailadres (werk)
 • Adres (privé)
 • Telefoonnummer (werk)
 • Geboortedatum, leeftijd
 • Geslacht
 • Beroep en betrekking

Indien u ons geen toelating geeft om beeldmateriaal en/of uw contactgegevens voor direct marketing te gebruiken, dan publiceren wij geen gerichte foto’s van u en/of ontvangt u van ons geen ongewenste promotionele mails.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider zoals Assist)
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, servers,…)
 • Het verzorgen van de financiële administratie (via een extern boekhoudkantoor)
 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers (via een federatie of koepel, een verzekeringsmaatschappij of makelaar)
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen (via een online mailservice zoals Mailchimp)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden).

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden – ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (bijv. een sportwedstrijd, een co-productie,…)
 • Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties,…)

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en te garanderen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Vogelbescherming Vlaanderen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

 • Administratie van werkende leden (Algemene Vergadering) (2 jaar na stopzetting lidmaatschap, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Administratie van toegetreden leden (via eigen vereniging) (2 jaar na stopzetting lidmaatschap, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Administratie van vrijwilligers (2 jaar na stopzetting vrijwilligerswerk)
 • Administratie van deelnemers (2 jaar na deelname aan activiteit)
 • Verzamelen contactgegevens potentiële donateurs (particulieren) (2 jaar na laatste donatie)
 • Verzamelen contactgegevens van particulieren met potentiële interesse in de thematiek (2 jaar na stopzetting lidmaatschap, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Administratie van contactgegevens van leden (2 jaar na stopzetting lidmaatschap, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Administratie van contactgegevens van personeel (2 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Administratie van contactgegevens van freelancers (7 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Communicatie met werkende leden (2 jaar na stopzetting lidmaatschap, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Communicatie met leden (via nieuwsbrief, mailing, boekje,…) (2 jaar na stopzetting lidmaatschap, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Communicatie met vrijwilligers (2 jaar na stopzetting vrijwilligerswerk)
 • Offline communicatie met deelnemers (promo en/of informatief) (2 jaar na deelname aan activiteit)
 • Verzamelen contactgegevens potentiële sponsors (bedrijven en verenigingen) (2 jaar na laatste donatie, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Administratie van contactgegevens van donateurs (7 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Communicatie met personeel (2 jaar na uitdiensttreding, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Communicatie met freelancers (2 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Administratie van bestuurders (Raad van Bestuur) (2 jaar na stopzetting lidmaatschap, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Verzekering van vrijwilligers (2 jaar na stopzetting vrijwilligerswerk of na afsluiten verzekeringsdossier)
 • Online communicatie met deelnemers (informatief voor activiteit waar men aan deelneemt) (2 jaar na deelname aan activiteit)
 • Administratie van contactgegevens van klanten (7 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Verzekering van personeel (2 jaar na uitdiensttreding, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Communicatie met bestuurders (2 jaar na stopzetting lidmaatschap, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Leveren van lidkaarten en voordelen aan leden (2 jaar na stopzetting lidmaatschap, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Administratie van contactgegevens van leveranciers (7 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Vorming van personeel (2 jaar na uitdiensttreding, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Vorming van vrijwilligers (2 jaar na stopzetting vrijwilligerswerk)
 • Registratie effectieve sponsors/donateurs (2 jaar na laatste donatie, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Administratie van contactgegevens van overheidsinstellingen (7 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Vergoeden van personeel (via onkostenvergoeding) (2 jaar na uitdiensttreding, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Vergoeden van freelancers (via onkostenvergoeding) (7 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Vorming van leden (2 jaar na stopzetting lidmaatschap, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Vergoeden van vrijwilligers (via onkostenvergoeding) (7 jaar voor de boekhouding)
 • E-mails en nieuwsbrieven naar geïnteresseerde particulieren (2 jaar na stopzetting lidmaatschap, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Communicatie met leden, donateurs, klanten, leveranciers en overheidsinstellingen i.v.m. betalingen (7 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Bevraging en marktonderzoek bij personeel (Anonimiseren na verzamelen van resultaten of in uitzonderlijk geval, 2 jaar na de bevraging.)
 • Bevraging en marktonderzoek bij vrijwilligers (Anonimiseren na verzamelen van resultaten of in uitzonderlijk geval, 2 jaar na de bevraging.)
 • Bezorgen fiscaal attest aan sponsors/donateurs (7 jaar na laatste donatie, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Registratie betalingen (7 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
 • Bevraging en marktonderzoek bij leden (Anonimiseren na verzamelen van resultaten of in uitzonderlijk geval, 2 jaar na de bevraging.)
 • Registratie tegoeden (7 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)

 

Hoe beschermen we uw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…). Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Vogelbescherming Vlaanderen vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een ‘firewall’.
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeftrecht van inzageen kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeftrecht op verbeteringen aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvol-ledig zijn.

U heeft hetrecht op gegevenswissing (verwijdering)van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht opbeperking van gegevensverwerkingindien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt ubezwaar (verzet) makentegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uit-schrijfmogelijkheden in e-mails).

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te latenoverdragenaan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Vogelbescherming Vlaanderen vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25/08/2021.

Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte