Vogelbescherming Vlaanderen pleit voor een strengere handhaving van de Vlaamse jachtwetgeving en de invoering van een positieflijst voor vogels

13 december 2023

Wilde eenden, fazanten en patrijzen worden nog te vaak illegaal uitgezet ondanks het wettelijk verbod, zoals blijkt uit de PANO-reportage van woensdag 13 december. Het is belangrijk dat we blijven sensibiliseren over het gevaar dat dit met zich meebrengt voor ons ecosysteem en de biodiversiteit. We pleiten voor een strenge handhaving van de Vlaamse jachtwetgeving en 2 bijkomende maatregelen in die wetgeving.

Vogelbescherming Vlaanderen pleit voor een strengere handhaving van de Vlaamse jachtwetgeving en de invoering van een positieflijst voor vogels

Herbekijk PANO hier.

 

Vogelbescherming Vlaanderen pleit met onmiddellijke ingang voor:

Een strenge handhaving van de Vlaamse jachtwetgeving en jaarlijkse handhavingsrapportage door de Vlaamse overheid

2 bijkomende verstrengingen in die Vlaamse (jacht)wetgeving

  • Een verbod op het particulier houden van gekweekte patrijzen, fazanten en wilde eenden via een positieflijst voor vogels
  • Een verbod op voederplaatsen voor jachtwild

Daarnaast vragen we de burgers om opmerkzaam te zijn en onregelmatigheden te melden bij de Natuurinspectie, de bevoegde handhavingsdienst en via info@vogelbescherming.be

Gevaar op besmetting tussen gekweekte en wilde soorten

Uitzetting van kweekwild en dus vermenging van gekweekte en wilde soorten vormt een groot gevaar voor de biodiversiteit. Om bedreigde wilde soorten maximale overlevingskansen te geven, is het belangrijk dat er geen genetische vervuiling ontstaat tussen gekweekte en natuurlijke wilde soorten. Vermenging zorgt immers voor een verzwakking van de wildpopulatie en heeft bijgevolg een negatief effect op de stabiliteit ervan. Voor waterwild bijvoorbeeld zorgt de vermesting (eutrofiëring) van water en vijvers om soorten op te kweken voor een ontwrichting in het ecosysteem. Gekweekte akkervogels zoals fazanten en patrijzen zitten dan weer vaak erg dicht op elkaar in kwekerijen. Om ziektes te voorkomen wordt preventief antibiotica toegediend. En die residuen van antibiotica, of de mogelijke ziektes, wil je niet in de natuur brengen.

© Pano

Positieflijst voor vogels – verbod op particulier houden van patrijzen, fazanten en wilde eenden

Vogelbescherming Vlaanderen pleit voor strenge maatregelen om het illegaal uitzetten van kweekwild tegen te gaan.

Free Van Rompaey, juridisch medewerker: “Allereerst moet de Vlaamse jachtwetgeving strikt gehandhaafd worden. Inbreuken vinden nog te vaak plaats, mede doordat de pakkans klein is aangezien overtreders op heterdaad moeten betrapt worden.”

Naast de strenge handhaving en bestraffing pleiten wij voor de invoering van een positieflijst voor vogels.Een positieflijst is een lijst met diersoorten die je wél thuis mag houden. Staat een soort niet op de lijst, dan mag je deze als particulier niet houden. Momenteel bestaan er positieflijsten voor zoogdieren en reptielen, maar niet voor vogels. Vogelbescherming Vlaanderen pleit voor de opstelling van een positieflijst voor vogels. Patrijzen, fazanten en wilde eenden horen niet op deze lijst en zijn bijgevolg verboden om particulier te houden.

Free Van Rompaey: “Een positieflijst voor vogels maakt de wetgeving eenduidig én een pak eenvoudiger te handhaven voor de controlerende diensten, zijnde Natuurinspectie, Dienst Dierenwelzijn, Dienst Cites en de politie. Duidelijkheid is cruciaal om inbreuken tegen te gaan. Er moeten ook bijkomende budgetten vrijgemaakt worden zodat die controlerende diensten meer middelen ter beschikking hebben om hun werk doelgericht uit te voeren.”

Verbod op voedselplaatsen voor jachtwild

Naast een verbod op het particulier houden van kweekwild pleit Vogelbescherming Vlaanderen voor een verbod op voedselplaatsen zoals voedertonnen. Gekweekte soorten zijn handtam en niet gewoon om zelf voedsel te zoeken. Om ze van handtam tot verwilderd – en dus geschikt voor de jacht – te laten evolueren, worden de gekweekte soorten uitgezet in uitloopkooien of aan speciaal daarvoor aangelegde voederplaatsen. Zodra ze verwilderd genoeg zijn, worden ze door de jagers geoogst (als wild geschoten). Als ze niet meer gevoederd worden op de plek van uitzetting, dalen hun overlevingskansen en bijgevolg hun geschiktheid om te oogsten.

Free Van Rompaey: De bijkomende maatregelen in de jachtwetgeving zouden een belangrijke stap voorwaarts zijn. Maar de meest efficiënte manier om misbruik tegen te gaan, is natuurlijk een algemeen verbod op de gewone jacht op patrijzen, fazanten en wilde eenden. Alleen zo kunnen we de druk op onze wilde soorten inperken.

© Pano

Bevoegdheidsverdeling bemoeilijkt handhaving

Een strenge handhaving van illegaal uitgezet wild is niet evident en wordt ook bemoeilijkt door de verschillende beleidsniveau’s die betrokken zijn. De jachtwetgeving is een Vlaamse bevoegdheid en legt strenge voorwaarden op voor de jacht, waaronder openingstijden en welk wild bejaagbaar is. Ook het strikt verbod op het uitzetten van in gevangenschap gekweekte jachtwildsoorten maakt al 30 jaar deel uit van de Vlaamse jachtwetgeving. De handel in wildsoorten – veelal om commerciële redenen zoals de kweek van vlees – valt onder federale bevoegdheid en wordt gecontroleerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het kruispunt tussen de 2 beleidsniveaus zorgt voor voer tot discussie. Gekweekte wildsoorten zoals patrijzen en fazanten zijn vrij te koop bij pluimveehouders, kunnen daardoor nog te vaak illegaal uitgezet worden, met alle gevaar van dien voor de al bedreigde wilde soorten.

Free Van Rompaey: “We roepen de bevoegde overheden op om hun verantwoordelijkheid te nemen en samen rond de tafel te zitten om de praktische uitvoering van de bevoegdheden beter op elkaar af te stemmen om een effectieve en duidelijke handhaving mogelijk te maken. Vogelbescherming Vlaanderen stelt graag haar expertise ter beschikking bij de besprekingen.”

Word lid en steun ons

Vanaf € 26 per jaar help je onze inheemse wilde soorten beschermen. En daar krijg je veel voor terug.

Steun ons

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte